معاوضت

( مُعاوَضَت )
{ مُعا + وَضَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - بدلا، عوض، مبادلہ، پلٹا، تاوان، اجر، مکانات، تلافی۔