نظر وظر

( نَظَر وَظَر )
{ نَظَر + وَظَر }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نظر گزر،نظر بد کا اثر یا آسیب وغیرہ۔