نظریاتی طور پر

( نَظَرْیاتی طَور پَر )
{ نَظَر + یا + تی + طَور (و لین) + پَر }

تفصیلات


متعلق فعل
١ - باعتبار نظریہ۔