نظریاتی کشمکش

( نَظَرْیاتی کَشْمَکَش )
{ نَظَر + یا + تی + کَش + مَکَش }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شدید اختلاف را*، نظریاتی جنگ۔