شرافت و نجابت

( شَرافَت و نَجابَت )
{ شَرا + فَتو (و مجہول) + نَجا + بَت }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اعلٰی نسبی، رصالت، خاندانی بزرگی۔