شرافت نفس

( شَرافَت نَفْس )
{ شَرا + فَت + نَفْس }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیک طبعی، طبعی نیک فطری پاک نفسی۔