شرافت نفسی

( شَرافَت نَفْسی )
{ شَرا + فَت + نَف + سی }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - طبعی نیکی، طبیعت کی فطری سادگی و پاکیزگی۔