شرارت آمیز

( شَرارَت آمیز )
{ شَرا + رَت + آ + میز (ی مجہول) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدنیتی پر مبنی، شرارت آلود۔