ضرورت مند

( ضُرُورَت مَنْد )
{ ضُرُو + رَت + مَنْد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حاجت مند، صاحب غرض، تنگ دست۔
  • Necessitous
  • needy
  • in want