آہن دل

( آہَن دِل )
{ آ + ہَن + دِل }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سنگ دل، سخت دل، (مجازاً) ظالم، معشوق۔