چہل باز

( چُہَل باز )
{ چُہَل (ضمہ مجہول) + باز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ظریف، خوش طبع، زندہ دل، مسخرہ۔