چہل بازی

( چُہَل بازی )
{ چُہَل (ضمہ مجہول) + با + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ہنسی مذاق، دل لگی، خوش طبعی۔