چیڑ[2]

( چِیڑ[2] )
{ چِیڑ }
( مقامی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سخت، کڑا، بدقسمت، منحوس۔