جی دان

( جی دان )
{ جی + دان }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جان بخشی، خطا بخشی، معافی۔
  • Granting life;  pardon (of a capital crime);  quarter;  permission