آسودہ خاطر

( آسُودَہ خاطِر )
{ آ + سُو + دَہ + خا + طِر }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مطمئن بے فکر، فارغ البال، نچنت، خوش حال۔