آشوب سامانی

( آشوبْ سامانی )
{ آ + شوب (و مجہول) + سا + ما + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تباہ کاری، بربادی، پریشانی۔