شاد کام

( شاد کام )
{ شاد + کام }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - کامیاب، خوش حال، خوش، خرم۔