شاد آباد

( شاد آباد )
{ شاد + آ + باد }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش حال، خوش و خرم، فارغ البال۔