مسیح دم

( مَسِیح دَم )
{ مَسِیح + دَم }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مسیحا دَم۔