مشترکہ زبان

( مُشْتَرَکَہ زَبان )
{ مُش + تَرَکَہ + زَبان }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - مشترک بولی، مشترک زبان۔