مسکین طبع

( مِسْکِین طَبْع )
{ مِس + کِین + طَبْع }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - فریتِ طبیعت، حلیم، برد بار۔