خم رو

( خَم رُو )
{ خَم + رو (و مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ترش رو، کج ادا، مغرور، بدمزاج۔