نعمت درد

( نِعْمَتِ دَرْد )
{ نِع + مَتے + دَرْد }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - درد کی نعمت، (کنایۃً) رحم دلی، دردمندی۔