نغمہ خرام

( نَغْمَہ خِرام )
{ نَغ + مَہ + خِرام }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش رفتار، خوش خرام، صراد، محبوب۔