تقوذ

( تَقَوَّذ )
{ تَقَوْ + وَذ }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مسرور کن، مسرت بخش، خوش نما۔