نفس شماری

( نَفَس شُماری )
{ نَفَس + شُما + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سانسیں گننا، دم شماری، حالت نزع۔