نفس پرور

( نَفَس پَرْوَر )
{ نَفَس + پَر + وَر }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - جاں فزا، راحت رساں، دل نواز۔