نفاق و کفر

( نِفاق و کُفْر )
{ نِفا + قو (و مجہول) + کُفْر }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ورغلاپن اور ناشکری (کفر و نفاق)