نفرت آمیز

( نَفْرَت آمیز )
{ نَف + رَت + آ + میز (ی مجہول) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نفرت آلود، حقارت آمیز، ناپسند، ناگوار۔