خدائی آواز

( خُدائی آواز )
{ خُدا + ای + آ + واز }
( فارسی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - غیبی آواز، نوائے سروش۔