فوج داری قانون

( فَوج داری قانُون )
{ فَوج (و لین) + دا + ری + قا + نُون }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ضابطہ فوجداری، دستور فوجداری۔