مطلق تصورات

( مُطْلِق تَصَوُّرات )
{ مُط + لِق + تَصَو + وُرات }
( عربی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - غیرمشروط و غیر پابند خیالات، آزادانہ سوچ۔