تفنگ چقماقی

( تُفَنْگِ چَقْماقی )
{ تُفَن (ن غنہ) + گے + چَق + ما + قی }

تفصیلات


اسم آلہ
١ - توڑہ دار بندوق۔