تقویم البلدان

( تَقْوِیمُ الْبُلْدان )
{ تَق + وی + مُل (ا غیر ملفوظ) + بُل + دان }
( عربی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - جغرافیہ۔