تقویم حیات

( تَقْوِیمِ حَیات )
{ تَق + وی + مے + حَیات }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ماضی، گزرا ہوا زمانہ، گزری ہوئی زندگی، سرگزشت سوانح عمری۔