موعدت

( مَوعِدَت )
{ مَو (و لین) عِدَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عہد و پیمان، اقرار، وعدہ (فیرہنگ آصفیہ ؛ جامع اللغات)