ضرغام

( ضِرْغام )
{ ضِر + غام }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شیردرندہ، ببر شیر، (مجازاً) بہادر، قوی۔