ضراء

( ضَرّاء )
{ ضَر + راء }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سختی، تکلیف، بدحالی، مصیبت، پریشانی، ضرر، نقصان، خسارہ۔