ضوفشانی

( ضَوفِشانی )
{ ضَو (و لین) + فِشا + نی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ضوفشاں کا اسم کیفیت، روشنی دینا، چمکنا۔