نفوذ باہمی

( نُفُوذِ باہَمی )
{ نُفُو + ذے + با + ہَمی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - باہمی اثرونفوذ، میل میلاپ، ربط و ضبط۔