نفع مند

( نَفَع مَنْد )
{ نَفَع + مَنْد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سود مند، مفید، فائدہ مند۔