نفسیاتی کیفیت

( نَفْسِیاتی کَیفِیِّت )
{ نَف + سِیا + تی + کَے (ی لین) + فیْ + یَت }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دماغی کیفیت، ذہنی حالت۔