نفسیاتی مرض

( نَفْسِیاتی مَرَض )
{ نَف + سِیا + تی + مَرَض }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دماغی خلل، ذہنی بیماری، نفسی پیچیدگی یا الجھاؤ۔