نفسیاتی بصیرت

( نَفْسِیاتی بَصِیرَت )
{ نَف + سِیا + تی + بَصی + رَت }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ذہنی قوت و توانائی، نفسی و جدان۔