نفسی عارضہ

( نَفْسی عارْضَہ )
{ نَف + سی + عار + ضَہ }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ذہنی یا نفسی بیماری، نفسیاتی مرض۔