نفسی محرک

( نَفْسی مُحَرَّک )
{ نَف + سی + مُحَر + رَک }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ذہنی آمادگی۔