نفسی آسودگی

( نَفْسی آسُودَگی )
{ نَف + سی + آ + سُو + دَگی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ذہنی آسودگی، دلی اطمینان۔