نفسی توانائی

( نَفْسی تَوانائی )
{ نَف + سی + تَوا + نا + ای }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ذہنی آسودگی، نفسی قابلیت یاقوت۔