موقوفی

( مَوقُوفی )
{ مَو (و لین) + قُو + فی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - برطرفی، برخاستگی، معزولی، التوا، منسوخی، توقف۔