موقت قابض

( مُوَقَّت قابِض )
{ مُوَق + قَت + قا + بِض }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (قانون) معیاری یا حین جاتی پٹّہ دار یا لگان دار (اراضی دار)۔